Medlemsmøte 17.01.19

Til stede: styret + 13 medlemmer

Basaren er i uke 28, 10., 12. og 13. juli. Tone Bjørnli har sagt seg villig til å være ansvarlig i år også.

Utleie og vask av vellet
Monica og Pål Iversen vil bytte på å vaske på vellet. Timelønnen skal være kr. 250,-.

Monica vil at vi skal ha en prøveordning hvor A-medlemmer (som i utgangspunktet får låne vellet gratis) kan vaske selv. Dersom man har sagt at man skal vaske selv, og enten unnlatt å gjøre det, eller gjort en dårlig jobb, faktureres man for kr. 350,- pr time Monica eller Pål må bruke på å vaske. Prisen for vask settes for øvrig opp fra kr. 700,- til kr. 1000,-.

Monica skal lage et utkast til kontrakt for lån/leie av vellet, og oversende den til styret for godkjenning. Kontrakten for lån/leie av vellet skal legges ut på den nye nettsida vår. Andreas setter det opp slik at kontrakten kan sendes direkte til Monica når den er «underskrevet».

Styrets forslag til vedtektsendring ved valg Styrets forslag, som var sendt medlemmene i forkant, lød:

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ikke fler enn halvparten av styremedlemmene kan skiftes ut ved vært valg.

Etter forslag fra Bjørn Arve Iversen ble kan skiftet ut med bør. Forslaget tas opp til votering på årsmøtet.

Trimgruppenes treningsopplegg
Vi har fått spørsmål om vellet kan dekke utgiftene til dette, ca. kr. 150,- pr. måned. Styret har diskutert saken, og sagt nei. Hvis vi sier ja til å betale dette, blir det vanskelig å si nei til andre henvendelser av samme type.

Styrets henvendelse til grunneierlaget angående tomter
Marite leste opp brevet styret har sendt grunneierlaget hvor vi oppfordret grunneiere som har tomter/tomteområder de ønsker å selge/bebygge sende innspill om dette til kommunen i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen.

Hærverk på veibelysningen
Britt Paulsen kunne fortelle at de som har drevet og reparert veibelysningen sier pærene er knust. De har altså vært utsatt for hærverk. Dette må det bli en slutt på.

Venteboden i Tenvik

Veierland vels innspill til kommuneplanen
Det er satt ned en gruppe bestående av Jogeir Stokland, Øyvind Løken og Bjørn Arve Iversen. Gruppa ved Jogeir og Bjørn Arve, la fram et utkast til innspill (Se vedlegg).

Det var allmenn enighet om at gruppa har gjort en svært god jobb så langt. Følgende momenter kom opp:

  • Deponi for hageavfall

  • Overnattingsmuligheter i forbindelse med padleleden

  • Bedre strømforsyning, både til øya og Tenvik (på parkeringsplassen i Tenvik vil det ikke være kapasitet til å lade fler enn 10 elbiler.

  • Veibelysning – flere ønsket seg mer belysning, da gjerne lys som er plassert nær bakken, slik at nattehimmelen ikke «forstyrres».

Det ble understreket at vi måtte prioritere de viktigste punktene. Kristina Mørk Jacobsen meldte seg som korrekturleser m.m.

Framdriftsplanen er at innspillet oversendes kommunen i slutten av februar. Det er gunstig å få innspillet levert så tidlig som mulig, da er det større sjanse for at kommunen tar det i betraktning. Innspill til innspillet bør være Jogeir, Øyvind eller Bjørn Arve i hende innen 17. februar. Styret vil samarbeide med gruppa om det som til syvende og sist sendes inn.

Tone Bjørnli sjekker når det er budsjettseminar i kommunen. Det er viktig at poster i innspillet som har en konkret kostnad sendes inn i forkant av denne. Aktuelle poster er Ventebod på Tenvik, toalett på Vestgården og midler til veivedlikehold.

Kloakken
Vi er blitt bedt om å se på mulighetene for å få kommunen til å overta de mange ulike kloakkløsningene på øya. Gro har sett på saken. Det virker ikke som om det nødvendigvis er slik at kommuen kan pålegges å overta disse. Blant annet ser det ut til at det er egne regler for områder med spredt bebyggelse. Det ble en diskusjon blant medlemmene om man betaler for kloakken når man har privat renseanlegg, eller ikke. Det kom opp forslag om å leie inn en konsulent som kan vurdere kloakksituasjonen på øya. Uansett vil styret i første omgang gjøre en henvendelse til fylkesmannen.

Dans
Carl Stousland kunne fortelle at det vil bli arranger dans på låven deres i nær fremtid. Her er det bare å legge seg i hardtrening!

Private veilag
Kristina tok til orde for at de som bor langs de private veiene på øya bør organsieres seg i veilag.

Veierland vel har fått ny nettside: adressen er fortsatt veierland.org. Sjekk den ut! Ansvarlig er Andreas Harvik. Si fra om eventuelle feil og mangler, og ta kontakt angående ting dere vil ha lagt ut på sida.

Velhuset
Carl mente velhuset og omgivelsene kunne gjøres triveligere. Som et første tiltak bør den døde julegranen fjernes. Kristina påtok seg den oppgaven.