Medlemsmøte 30.10.2018

Referent
Marite Juul

Til stede
Styret og 14 medlemmer

Post og orienteringer
Vi har sendt søknad om bygging av ventebod på Tenvik til Færder kommune og politikerne. Vi skal sende en tilsvarende søknad, med litt annen ordlyd til fylkeskommunen også.

Skal Veierland vel og Veierland hytteeierforening slå seg sammen til én forening?
Gro Nystuen orienterte: På hytteeiernes årsmøte ble det vedtatt at styret i foreningen skulle sende en forespørsel til Veierland vel med forslag til sammenslåing av de to foreningene. Dette er ikke en hastesak, og vi går ikke inn for en avgjørelse på førstkommende årsmøte. Styret har ikke konkludert i saken, og ønsker en grundig diskusjon med medlemmene. Hvis vi skal slå sammen de to foreningene, er det en forutsetning at vi har vedtekter som hindrer at et flertall i foreningen kan vedta noe som er til skade/ulempe for de fastboende. Det er flere måter å formulere dette på. En felles forening vil trolig alltid ha et flertall hyttegjester, så en slik vedtekt er absolutt nødvendig. 

(I årsberetningen står det at Veierland vel har 77 A-medlemmer (altså fastboende) og 135 B-medlemmer, altså hyttegjester. Hytteeierforeningen har i dag ca. 220 medlemmer).

Kari Paulsen sa at en slik sammenslåing har vært på tale tidligere. Hun syntes det er greit at hytteeierne er med, men de bør ikke ha flertall i styret. Hun lurte også på om hytteeierne var villige til å stille på dugnad for velforeningen. Det ble påpekt at en del av dem gjør det allerede.

Lise Sandereid mente det var viktig at vi stilte spørsmål ved om det gavner oss mer å være en foreningen i stedet for to. Hun mente innspill til kommunen, f.eks. kanskje ble tillagt mer vekt dersom det var to foreninger som sendte innspill. Hun mente også det trolig var ting det lett kunne bli konflikt rundt, fri ferdsel i strandsonen f.eks. Hva med tomtene? De fleste tomtene eies av sommergjester. Vi fastboende ønsker at disse tomtene skal bli solgt og bebygd, eventuelt at de inndras slik at andre, mer aktive selgere kan få lagt ut tomteområder. Vi fastboende ønsker flere dagsturister til øya, men er det tilfelle for sommergjestene? Det er viktig at velforeningen driver aktiv promotering og rekruttering, og informerer alle med tilknytning til øya om det arbeidet vi gjør.

Marite Juul fortalte hvor vanskelig det hadde vært for valgkomitéen å få folk til å stille til styret i Veierland vel ved sist valg. Hun mente at det å forene de to foreningene er noe som vil bli helt nødvendig på sikt. Hva forskjell på fastboende og hytteeiere angår, minnet hun på at i en så viktig og betent sak som f.eks. boplikten, gikk ikke skillet i synspunkter mellom fastboende og hyttegjester, men innad i det to gruppene.

Carl Stousland hadde lest seg opp på hva andre øysamfunn gjør: ingen han hadde sjekket hadde egen hytteeierforening. Flere hadde ikke skille på medlemskapet til fastboende og hyttegjester. Han mente det var viktig å benytte seg av hytteeiernes entusiasme for øya. Vi må dessuten være flinke til å informere om det vi gjør.

Andreas Harvik lurte på om ikke hytteeierne bare kunne melde seg inn i velforeningen og så legge ned hytteeierforeningen. Marite påpekte at henvendelsen til velforeningen gikk på en sammenslåing av foreningene, og at det også er en litt annen sak å slå sammen to foreninger enn å legge ned en. Andreas har forøvrig inntrykk av at hytteeierne også er positive til økt dagsturisme. De liker at det er liv på øya.

Jogeir Stokland påpekte at et flertall av hytteeierne er etterkommere av fastboende, og at mange av dem føler en sterk lojalitet til øya. Det er flere generasjonsovertakelser her enn på f.eks. Tjøme. Han understreket at organisasjonsformen er mindre viktig, det er engasjementet og innholdet i det som gjøres som teller. På Veierland støtter og hjelper vi hverandre. Det er sterkt sammenfall mellom interessene til hytteeierne og de fastboende på øya.

Anne Iversen er positiv til sammenslåing. Hun kan ikke se noe negativt. Mange hytteeiere er allerede engasjerte i øyas ve og vel, og kan kanskje bli enda mer engasjerte om de får mer innsikt i hva som foregår om vinteren. Hun var glad for at saken ikke skulle avgjøres her og nå.

Jørn Arnesen framholdt at det nå var få saker som hytteeierforeningen – spesifikt – var interessert i. Foreningen ble i sin tid startet pga. problemer med parkering i Tenvik. Nå er det stort sett bare renovasjon på dagsordenen. Foreningen har en dugnad i året, da ryddes det på strendene og langs veiene. Det er velvilje og ressurser i hytteeierforeningen. Da Jørn sendte ut info om planen for rengjøring/maling av kirketårnet, fikk han øyeblikkelig inn økonomiske bidrag.

Bjørn Arve Iversen påpekte at det vil gi økonomisk gevinst om de to foreningen slår seg sammen. Han understreket at en vedtekt som hindrer flertallet å overkjøre de fastboende er viktig. Han fremholdt videre at flertallet i Tangen båtforening er hytteeiere, og de er positive til tiltak som flere gjesteplasser. På Veierland er det lite konflikter mellom fastboende og hyttegjester.

Signe Tvinnereim hadde tro på at en sammenslåing kunne føre til sterkere fellesskap på øya, ikke minst gjennom bedre informasjonsflyt. Hun minnet samtidig om at det er forskjell på det å være fastboende og det å være hyttegjest.

Tore minnet om at øya har andre foreninger: båtforeningene, Veierland næringslivsforening, Veierland hvalfanger- og seilskuteforening. Han tror de fleste er positive til flere dagsturister.Tore ønsker ikke inndeling i A- og B-medlemmer, men et skille mellom aktive og passive. De passive er støttemedlemmer og betaler høyere kontingent. De aktive forplikter seg til å bidra på dugnader.

Stemningen på møtet var positiv. Styret ble bedt om å gå videre med saken, og å lage forslag til vedtekter som ivaretar de fastboendes interesser. Det er naturlig å se på hvilke vedtekter som er brukt andre steder.

Trimgruppenes treningsopplegg
Anne Iversen: Kan vellet betale for abonnementet for treningsopplegget på nett som begge trimgruppene benytter seg av? Prisen er kr. 150,- pr. måned. Styret ser på saken.

Søke fylkeskommunen om støtte til drift av sanitetsbilen
Signe og Lise fremmet denne saken. Det koster oss mellom 5000 -10000 kr å drifte sanitetsbilen. Dette bør vi søke om å få dekket av fylkeskommunen. Styret ser på saken.

Kloakken
Lise spør om ikke det er slik at kommunen bør overta ansvaret for kloakken på Veierland. Hun mener vi betaler langt mer enn det vi skal, både avgift til de lokale avløpslagene og kommunal avgift. Marite har sendt en forespørsel til kommunaldepartementet om saken. Og har, nå i ettertid, fått svar fra departementet at dette er noe vi må ta opp med kommunen. Styret ser på saken.

Jørn opplyste i den forbindelse at de som ligger i nærheten av Avløpslaget Alby, kan få knytte seg til dette til redusert avgift. Full pris er kr. 70 000,-. tilbudet er på kr. 30 000,-.

Henting av grovavfall
Det har gått rykter på øya om at den nye renovasjonsleverandøren ikke vil hente grovavfall. Det er riktig, men det vil fortsatt være mulig å få hentet grovavfall, det vil ikke være en annen renovasjonsaktør som gjør det.