Medlemsmøte 25.01.2018

Referat fra medlemsmøtet 25. januar 2018

Tilstede:
Styret + 13 medlemmer. Foredragsholder Eva Bratenberg med følge

Foredrag om romanen Før himmelen roper deg hjem
Eva Brantenbergs familie har eid Medø gård på Tjøme siden 1928. Brantenberg hadde tenkt å skrive en barnebok om gården, men i stedet ble det en historiske roman som handler om Maria Håkonsdatter (f. 1756) som kom som til gården som nygift 21-åring. Etter det interessante foredraget var det spørsmål fra salen, boksalg, og mange benyttet anledningen til å kjøpe boka.


Post og orienteringer
Brev fra Færder kommune: kommunene ber velforeningene i fellesskap finne en representant til klimarådet. Sekretæren fra Herstad vel har allerede meldt sin interesse. Ingen i forsamlingen var interessert, men Lise tar kontakt med Kristina M.J. for å høre om hun kunne tenke seg dette.

Vellet har mottatt en invitasjon fra Færder kommune om å delta på Det skjer på øyene hele året. (Se vedlagte brev under). Her er det fritt fram for alle som ønsker å delta.

Vellet har fått en forespørsel om utleie av glødelampene vi bruker når vi skraper malingen av veggene på vellet. Det sier vi nei til av to grunner: vi trenger glødelampene fremover våren, og det er en del arbeid med å holde orden på slik utleie. Anine har glødelampe å leie ut, og Lise vil henvise til henne.

Eierne av en eiendom i Rønningen har tatt kontakt fordi kartene i brosjyren vår og karttavlene velforeningen har hengt opp på Engø, Tangen, Vestgården og Tenvik, viser en tursti som går over eiendommen deres. Kartet er Færder kommunes. Svein A. tar kontakt med produsenten av karttavlene slik at vi kan få en bit plast lik den som er brukt på kartet, til å klistre over stien over eiendommen i Rønningen. Nye opplag av brosjyren, som vi har få eksemplarer igjen av, vil bli korrigert.

Lise skrev brev til Nøtterøy kommune med ønske om et (bedre) leskur på Tenvik, og mottok avslag. Hun vil skrive et nytt brev om saken, denne gangen til fylkeskommunen.

17.-maiarrangementet
Styret mener at velforeningen bør slutte å ha eget 17.mai-arrangement siden alle skolebarn med foresatte feirer dagen på skolene på land, og vi har to serveringssteder på øya som gjerne holder åpent denne dagen. Medlemmene ga sin tilslutning til dette.

Medlemskontingenten
Styret foreslo at kontingenten heves til kr. 300,-, at familiemedlemskapet bortfaller, og at alle medlemmer betaler samme sum. Dette vil gjelde fra 2019. Argumentet er at det er urimelig at en enslig skal betale mer enn personer som lever i ekteskap, at familiemedlemskapet noen ganger blir tolket svært vidt (utgangspunktet var kjernefamilien) og at pensjonister har råd til å betale like mye som andre.

Medlemmene ga sin tilslutning til at alle skal betale det samme, men enkelte synes hevingen til kr. 300,- var for stor. Det kom derfor forslag om kr. 250,- (ordinær medlemskontingent er i dag kr. 260,-) . Begge forslagene tas opp til behandling på årsmøtet, hvor det også vil bli fremlagt en oversikt over konsekvensene av disse endringene og hvor stor andel av vellets totalt inntekter medlemskontingenten utgjør.

Styrets disposisjonsrett
Forslaget til endring som tas opp på årsmøtet lyder: Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret skal alltid søke medlemmenes samtykke (gjennom medlemsmøtevedtak ) til bruk av disse midlene. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til akutte drifts- og vedlikeholdskostnader, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på medlemsmøte.