Medlemsmøte 16.03.2017

Tilstede:
Styret + 19 medlemmer (+ 5 under foredraget)

Plassering av de seks utendørs treningsapparatene + drenering av fotballbanen
Styret hadde ingen innstilling i denne saken. Diskusjonen kokte ned til to alternativer: vest for fotballbanen, og nordøst for fotballbanen. Det første forslaget fikk 25 stemmer, det andre 1. Apparatene blir satt opp vest for fotballbanen. 

Styret ved Lasse Kristensen skal søke Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner for å utbedre fotballbanen og veien sør for banen. Søknadsfristen er 1. april. Banen må dreneres, og det må fylles på masse midt på, slik at overflatevannet renner av banen. Egil Torgersen har estimert at dette vil koste ca. 60 000,-. Carl Stousland tegner et forslag som omfatter treningsapparatene, sandvolleyballbane (Egil nevnte at vi kan søke støtte fra Norges Sandvolleyballforbund til denne. Nøtterøy kommune har laget sandvolleyballbane i Tenvik, og vet hva dette koster) og en skaterampe. Området kan betegnes som en «nærmiljøpark». 

Sperring for innkjøring fra nord på plassen mellom vellet og posthuset/garasjene
Carl Stousland tok til orde for å sperre av også mot nord. Det var stor enighet om at dette ville være en god ide, og styret jobber fram et forslag til hva slags type sperring vi skal ha. Det er viktig at vi har mulighet til å få måkt plassen.

Innspill til kommuneplanen + uttalelse til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Nøtterøy innspill og kvalitetssikring.
Vi må komme med et innspill til rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel innen 31. mars.

Styret har satt ned en gruppe bestående av Lise Sandereid, Marite Juul, Andreas Harvik og Anine Stousland. Gruppa vil gjerne ha synspunkter fra medlemmene, disse bes levert innen 24. mars. Samme gruppe vil også gi en uttalelse til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Nøtterøy.Fr

Ommøblering av peisestua
Marite påpekte at peisestua/det forhenværende biblioteket bærer mer og mer preg av å være et pulterkammer. Hun foreslo opprydding, at noen hyller blir fjernet, og at velforeningen kjøper en salonggruppe til. Forslaget fikk medlemmenes tilslutning. Marite tar ansvar for rydding av rommet.

Det er fra tid til annen en vond lukt i peisestua.. Det kan virke som den kommer opp fra gulvet i det som var kjøkken tidligere. Styret drøfter hva som kan gjøres med saken. 

En del ønsker å donere bøker til bokhyllene i peisestua. Anne Iversen reklamerte for «bokboksen» deres på Båsløkka – der går bøker både inn og ut :-)

Brunsneglebekjempelse
Gro Nystuen påtar seg å være koordinator for motstandskampen.

17.mai-arrangementet
Britt Kyllo Paulsen og Marite utgjør årets 17.mai-komité. Vi tenker oss et tradisjonelt arrangement. Det trengs frivillige. Frivillige er notert, flere vil bli spurt.

Bokprosjekt for Veierland
Jogeir Stokland ønsker å skrive et tobindsverk om Veierland; Veierlands gårdshistorie og Veierlands sjøfartshistorie. Det dreier seg om et 4-årig prosjekt. Et spesielt interessant aspekt ved bokprosjektet er at det vil inneholde illustrasjoner av hvordan det kan ha sett ut på Veierland før i tiden. Jogeir ønsker å søke midler til prosjektet hos Anders Jahres humanitære stiftelse, men kan ikke søke som privatperson. Derfor må velforeningen sende søknaden. Overskuddet av boksalget tilfaller Veierland vel, fortrinnsvis øremerket kulturlandskaps tiltak. Jogeir og styrets ønske om å sende søknaden fikk medlemmenes helhjertede tilslutning.

Veierland vels hederspris
Styret hadde følgende forslag til retningslinjer:
Personer som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for veierlandssamfunnet, kan av et enstemmig styret, tildeles velforeningens hederspris. Prisen tildeles etter "behov", og ikke nødvendigvis årlig. Alle medlemmer i Veierland vel kan foreslå kandidater til prisen. Prisen skal bestå av et diplom og en blomsterbukett. Det var ingen innsigelser til forslaget.

Ny båre til sanitetsbilen
Signe Tvinnereim som er ansvarlig for sanitetsbilen, ønsker at vi kjøper en ny båre til bilen, da den vi har ikke fungerer godt når man må bære pasienten. Jørn Arnesen har skaffet oss et tilbud på en ny båre som ordinært koster kr. 10400, og som vi får til kr. 2600 + mva. Medlemmene ga til tilslutning til dette kjøpet.

Avisoppslag - intervju med fastboende
I kjølvannet av avisoppslaget om synkende antall fastboende på Veierland, har Lise tatt et initiativ overfor Tønsbergs blad for å få dem til å intervjue fastboende i ulike aldersfaser på øya. Vi håper avisa tar ballen.

Takk for vellykket fest
Styret takket festkomitéen for en vellykket fest med 62 deltakere.

Musikalsk forestilling med Tove Ditlevsens dikt
Nord-Trøndelag teater kommer med en musikalsk forestilling med Tove Ditlevsens dikt torsdag 10. august. Styret tar stilling til om vi skal søke om skjenkebevilling og stå for salg av øl og vin.

Veierland rundt
Anine Stousland og Hilde Sørdalen har tatt initiativ til å arrangere løpet «Veierland rundt». Løpet går 29. juli, og det er allerede mer enn 60 påmeldte.
Færder nasjonalpark og arbeidet som gjøres for å bevare og styrke torskestammen i Oslofjorden

Foredrag ved Bjørn Strandli, prosjektleder for Færder nasjonalpark.
Strandli begynte foredraget med en gjennomgang av områdets forhistorie, og fortalte om hvordan man nå forsøker å restaurere det gamle kulturlandskapet, blant annet ved å slippe dyr på beite. Nasjonalparken inneholder 3-400 rødlistede arter. 95 % av parken er sjø. Strandli snakket om den truede torskebestanden. Alle som fisker fra tid til annen vil ha lagt merke til at det knapt er mulig å få torsk lenger. Det er to typer torsk i vårt område. Skageraktorsken som holder seg inne i skjærgården mens den er liten, for så å søke lenger ut og ned i dypet når den blir stor, og kysttorsken, som lever inne i skjærgården hele livet. Denne fisken er svært stedbundet. Skulle man sette ut småfisk fra Sørlandet, f.eks, ville den svømme hjem igjen. Det er den siste arten som er alvorlig truet. Årsaken til at bestanden er kraftig redusert, skyldes at tareskogen er i ferd med å forsvinne, dette skyldes avrenning fra jordbruket (høstpløying blant annet), vannet blir for mørkt til at sollyset trenger ordentlig igjennom, vi får økt algevekst og forholdene for torsken blir dårligere. På kort sikt er fiskeforbud noe som diskuteres. På lengre sikt må man ta tak i problemene med nedslamming av vannet og algeveksten. Foredraget var svært opplysende og tankevekkende.

Pågående dugnad på vellet
Dette ble ikke tatt opp på velmøtet, men vi minner om at det pågår en skrape- og maledugnad på vellet. Målet er at veggen mot Krikaveien skal være ferdig til 17.mai. Ta kontakt med vaktmesterlauget: Tore Iversen, Bjørn Arve Iversen, Jørn Arnesen eller Atle Torbjørnsen og avtal tid for din dugnadsøkt.

Neste medlemsmøte
4. mai. Anine vil presentere resultatet av spørreundersøkelsen hun har foretatt blant fastboende, hyttegjester og besøkende. Styret ønsker forslag fra medlemmene til foredragsholdere og foredrag.