Medlemsmøte 24.11.2016

Referent: Tone S. Bjørnli

Tilstede:
Fra kommunen: Magnus Campell (administrasjonen) og Bjørnar Godt Daae (politiker Høyre)
Fra styre: Lise Sandereid, Lars Kristensen, Andreas Harvik, Britt Kyllo Paulsen, Erika Evensen, Tone Skalpe Bjørnli.
Medlemmer: 30  1. Innledning — befolkningsutvikling
Lise innledet og redegjorde for befolkningstilveksten. Hvor boliger som hadde gått over til fritidsboliger og tomtereserven.

2. Planverk
Magnus Campell som er arealplanlegger i Nøtterøy kommune redegjorde for planverket. Arealeffektive boligområder er ikke viktig for Veierland. Det er mulig for Veierlands befolkning å komme med innspill og forslag til arealplanens samfunnsdel. Planleggingen starter i mars 2016.

Diskusjon i etter innledning:

Spørsmål fra Bjørn Arve: Veierland faller utenfor de generelle planene. Vi har behov for en egen plan ?
Svar fra MC: Det kan være gode argumenter for egen plan for Veierland.

Spørsmål fra Kristina: Hvordan får vi lokalbefolkningens behov inn i samfunnsplanen?
Svar fra MC: Flere måter- Velforeningen kan komme med forslag. Enkeltpersoner m.m. Man må synliggjøre prosessen som har ført til forslaget. Både politikere og administrasjonen kan engasjeres.
Kommentar fra Kristina: Forslaget må ivareta Veierlands særegne verdier som langsomhet og mindfullnes.

Spørsmål/kommentar fra Jogeir: Veierland er kjemperessurs, viser til samfunnsdelen og egne særinteresser. Viste til landskapsanalyse som ble delt ut interesserte.

Spørsmål fra Svein Aurmark: Er ikke visjonen i samfunnsplanen litt for uforpliktende. Viser til tidligere visjon om mål om 300 innbyggere.
Svar fra MC: Det nye lovverket er mye mer forpliktende.
Kommentar fra Daae (politikker): Dette ligger i målstyringen. Ting som står i planen skal gjennomføres.

Spørsmål fra Gro: Når må innspill til planen komme.
Svar fra MC: Det vil planprogrammet i mars gi svar på.

Spørsmål fra Carl: Hvordan er entusiasmen knyttet Veierland i kommunen
Svar fra MC: Det er ikke uvanlig at steder som dette blir oppfattet som utkantstrøk.  

Spørsmål fra Knut: Hvilken frist skal gjelde for utbygging av tomtene.
Svar fra MC: Det antas at kommunen vil se på tomtereserven ved neste rullering

Spørsmål fra Lasse: Er politikerne på Nøtterøy komfortable med at tomtene brukes til sommerhus?
Svar fra Daae: Det er et ønske at tomtene primært skal brukes til helårsboliger, men ingen kan hindre at noen brukes som fritidsboliger.

Spørsmål fra Kristina: Hva gjør vi får å få kommunen mer på banen?
Svar fra Daae: Det må skape Vestfolds svar på Koster. Hva om å etablere båthavn, eldresenter og andre små virksomheter.

Spørsmål fra Kristina: Vi får sjelden svar når vi henvender oss til kommunen. Hvilke kanaler skal vi bruke?
Svar: Helen Wedberg er ansvarlig for sosiale medier. Henvend dere til henne.

Innlegg fra Bjørn Arve: Det er en prinsipiell holdning i kommunen som hindrer Veierland å ha en visjon. Tomter er lagt i områder uten grunneiernes ønske. Dette må være administrasjons feil.

Spørsmål fra Marite: Hindrer tomtereserven etablering av eldresenter, øko-landsby m.m. ?
Svar fra MC: Ja, det kan nok det.
Kommentar fra Marite: Alle fikk et brev med frist. Det var kun 1/3 som svarte innen fristen.
Svar fra MC: Brevet finnes. Vi kan kartlegge dette på nytt.

Spørsmål fra Berit: Nevner kommunen tomtene på Veierland når folk henvender seg om ledig byggetomter i kommunen?
Svar fra MC: Jeg vet ikke om det blir gjort.

Kommentar fra Anine: Visjonen for Veierland må forankres. Veierland må ha hjelp. Vi ønsker tomter i nærheten av fergeleiet.  
Svar fra MC: Send meg en epost.

Kommentar fra Anne Aurmark: Jeg har bodd her i 15 år og har aldri følt at Veierland har hatt betydning for politikerne.

Kommentar fra Kristina: Jeg ønsker meg en overordnet plan for hva som skal skje på Veierland.

Kommentar fra Carl: Veierland kan lages til Færders utstillingsvindu. Kommunen la kjepper i hjulene ved etableringen av båthavn på Tangen. Nektet oss å etablere gjestehavn.

Svar fra Daae: Initiativet må komme nedenfra. Jeg ønsker at den nye rutebåten går innom Veierland. Jeg ønsker at næring blir etablert. Hva med utleieenheter. 

3 Post og orientering:
Takk til Svein og Britt for innsatsen med arbeidet på ventebua på Vestgården.
Berit: Vi trenger en korktavle
Grete vil donere feiebrett og kost

Lasse og Jørn er i gang med arbeidet med å oppgradere fotballbanen.

Avisdistribusjonen: Svein har sendt brev – vi venter og ser hva som blir svart.

Prosessen vedrørende treningsapparatene er i gang.

Bjørn Arve orienterte om fremdriften vedrørende vedlikeholdet av Velhuset. Eika vil bli tatt ned i begynnelsen av desember.

Under eventuelt tok Vidar opp om man be om at posten holder åpen 1 ettermiddag pr. uke slik at folk som arbeider i land for mulighet til å hente og sende pakker. Lise sender brev til posten om dette.

Grete ønsker seg sykkelstativ på Vestgården. Lise kontakter kommunen vedrørende dette. Alternativ kan Grete skaffe til en kostnad av kr. 1300,-.