Medlemsmøte 22.09.2016

Referent: Tone S. Bjørnli

Tilstede
Fra styret: Lars Kristensen, Andreas Harvik, Britt Kyllo Paulsen, Erika Evensen, Tone Skalpe Bjørnli.

36 medlemmer.


Jogeir Stokland

  1. Jogeir Stokland holdt foredrag om Veierlands kulturlandskap. Han har videre satt i gang en landskapsanalyse som han vil ha ferdig sommeren 2017. Han foreslo at det ble opprettet en kulturlandskapsgruppe som skal bestå av for eks. 2 representanter for Velforeningen, 2 fra Hytteierforeningen og 1 representant fra Grunneierlaget. Styret vil jobbe vider med denne idéen og ha et forslag klart til neste medlemsmøte. 

  2. Post og orientering: • Tone Bergersen har meddelt at hun i forbindelse med egen og vellets 70-års dag ønsker å gi et tilskudd til utendørs treningsapparater. Styret undersøker priser samt muligheten til å få ytterligere tilskudd. • Kommunen har henvendt seg med forespørsel om Velforeningen kan male den nye ventebua på Vestgården innvendig. Medlemmene stilte seg stort sett positive til dette. Flere frivillig meldte seg.

  3. Anskaffelse av ny oppvaskmaskin enstemmig vedtatt. 

  4. Svar på spørsmål fra Atle om lån av ambulansen. Etter lengre drøftelse ble man enig om at styret må ta saken opp med Svein vedrørende løyve m.m. Det er uaktuelt å bruke sanitetsbilen til ordinær transport, men hvem som helst kan leie den til transport av gamle og syke.

  5. Resultatet fra basaren slår alle rekorder. Bruk av bankterminalen til Kristina var supervellykket.

  6. Alle var enig om at veiene burde prioriteres. Vi ønsker oss en veivokter/vaktmester.

  7. Det blir høstfest den 29.10.16


Tønsberg 04.10.16

Tone S Bjørnli
sekretær